Algemene Voorwaarden

Op 1 april 1995 is de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de patiënt/cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om patiënten/cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van patiënten/cliëntengegevens.

Alle hypnotherapeuten, lid van Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) zijn gehouden aan het ‘Reglement Beroepscode’ van de NBVH. Zij vallen onder het reglement Tucht- en Klachtrecht van de NBVH tel. 010 – 466 72 27.

 • Artikel 1: De behandelovereenkomst is gesloten tussen Sjoerd Wijma, hypnotherapeut, en de cliënt.
 • Artikel 2: Deze voorwaarden zijn geldend volgens de ter zake wettelijke bepalingen, neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. Daarnaast is Sjoerd Wijma, hypnotherapeut, geregistreerd lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en staat hij vermeld in het landelijk register van de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 • Artikel 3: Indien de behandelingsovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend, is deze toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een vervolgconsult.
 • Artikel 4: Zowel de therapeut als de cliënt zijn gerechtigd de behandeling op ieder willekeurig moment, met inachtneming van artikel 7 t/m 9, zonder opgaaf van redenen te stoppen dan wel op te schorten.
 • Artikel 5: De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn en vrijwaart Sjoerd Wijma, hypnotherapeut, van iedere aansprakelijkheid, al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie.
 • Artikel 6: Schade veroorzaakt door de cliënt aan interieur, meubilair of kleding kan volledig op cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.
 • Artikel 7: Betaling van het overeengekomen honorarium wordt of aan het einde van ieder consult contant voldaan of op rekening, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 • Artikel 8: Bij verhindering dient de cliënt zich 24 uur (één werkdag) voor de gemaakte afspraak af te melden.
 • Artikel 9: Indien er niet is voldaan aan artikel 8, dan is het gebruikelijke honorarium verschuldigd. Dit kan binnen twee weken contant voldaan worden of via bankrekening IBAN NL11SNSB0929216407 t.n.v. S.A. Wijma te Zwolle.
 • Artikel 10: De duur van een traject is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.
 • Artikel 11: Tijd die besteed wordt aan overleg met derden (leidinggevende, bedrijfsarts) of het schrijven van rapporten of brieven wordt apart in rekening gebracht.

Ten gevolge van de WGBO geldt voor het dossier een bewaarplicht van 15 jaar. Uitsluitend na schriftelijke opdracht van de cliënt kan tot eerdere vernietiging worden overgegaan. De financiële gegevens (cliëntadministratie) worden vanwege de fiscale wetgeving te allen tijde minstens 20 jaar bewaard.